Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Algemeen

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code. De Raad van Commissarissen en de Directie bevelen aandeelhouders en andere betrokkenen aan van deze documenten kennis te nemen via www.beterbedholding.nl. Op deze website is een volledig overzicht van alle best­practice­bepalingen beschikbaar, waarin per bepaling is aangegeven of de onder­neming aan deze bepaling voldoet of niet. De hierin opgenomen toelichting heeft betrekking op de door de Monitoring Commissie Corporate Governance in december 2008 geactualiseerde Code.

Als uitvloeisel van dit beleid zijn de volgende documenten opgesteld:

  • Reglement Raad van Commissarissen.
  • Reglement Auditcommissie.
  • Reglement Remuneratiecommissie.
  • Reglement Directie.
  • Gedragscode.
  • Klokkenluidersregeling.
  • Investor Relations beleid.

Genoemde documenten zijn eveneens op bovenstaande website te vinden. 

Zoals gebruikelijk zal Corporate Governance en elke substantiële verandering in de corporategovernancestructuur van de vennootschap en in de naleving van de Corporate Governance Code onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van de vennootschap worden voorgelegd tijdens de Algemene Vergadering op 19 mei 2016.  

De volledige tekst van de Nederlandse Corporate Governance Code is te raadplegen via www.commissiecorporategovernance.nl.