Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Geconsolideerde balans

Per 31 december

in duizend €

Toelichting

2015

2014

Vaste activa

Materiële vaste activa

1. 12.

Bedrijfsterreinen

7.132

5.460

Bedrijfsgebouwen

3.999

3.240

Andere vaste bedrijfsmiddelen

23.389

20.189

34.520

28.889

Immateriële vaste activa

2. 12.

Immateriële bedrijfsmiddelen

3.477

3.517

Financiële vaste activa

3.

Uitgestelde belastingvorderingen

1.185

497

Langlopende vorderingen

395

271

1.580

768

Totaal vaste activa

39.577

33.174

Vlottende activa

Voorraden

4.

Gereed product en handelsvoorraden

57.926

53.481

Vorderingen

5.

Handelsvorderingen

1.920

2.027

Overige vorderingen

6.742

5.528

Te vorderen winstbelasting

17.

-

2.030

8.662

9.585

Geldmiddelen en kasequivalenten

6.

25.512

20.883

Totaal vlottende activa

92.100

83.949

Totaal activa

131.677

117.123

 

Per 31 december 

in duizend €

Toelichting

2015

2014

Eigen vermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij

7.

Geplaatst kapitaal

439

438

Agioreserve

18.434

17.673

Reserve omrekeningsverschillen

1.097

814

Herwaarderingsreserve

2.812

2.847

Overige reserves

30.409

30.003

Onverdeelde winst

22.559

16.860

Totaal eigen vermogen

75.750

68.635

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

Voorzieningen

8.

538

1.251

Uitgestelde belastingverplichtingen

9.

2.279

2.218

2.817

3.469

Kortlopende verplichtingen

10.

Handelsschulden

22.903

17.517

Te betalen winstbelasting

2.231

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

8.368

7.304

Overige schulden

19.608

20.198

53.110

45.019

Totaal verplichtingen

55.927

48.488

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

131.677

117.123