Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

in duizend €

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

30.699

23.042

Betaalde rente

(51)

(305)

Betaalde winstbelasting

(4.443)

(7.143)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

9.825

8.242

Kosten (Vrijval) personeelsopties

192

(439)

Mutaties in:

– Voorraden

(4.445)

2.068

– Vorderingen

(1.104)

(120)

– Voorzieningen

(713)

(1.427)

– Kortlopende schulden

5.857

10.353

– Overige

192

42

36.009

34.313

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa

(15.963)

(13.211)

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

591

1.004

Mutatie langlopende vorderingen

(124)

6

(15.496)

(12.201)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing lening

-

(1.000)

(Her)uitgifte aandelen

803

1.851

Dividenduitkering

(16.687)

(7.659)

(15.884)

(6.808)

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten

4.629

15.304

Geldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode

25.512

20.883

Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen einde verslagperiode

-

-

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode

25.512

20.883

Geldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode

20.883

9.554

Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen begin verslagperiode

-

(3.975)

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode

20.883

5.579

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten

4.629

15.304