Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

in duizend €

Toelichting

2015

2014

Netto-omzet

12.

385.440

363.953

Inkoopwaarde

(163.225)

(155.300)

Brutomarge

222.215

57,7%

208.653

57,3%

Personeelskosten

13.

92.176

89.858

Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa

15.

9.825

8.242

Overige bedrijfskosten

16.

89.515

87.511

Som der bedrijfslasten

191.516

49,7%

185.611

51,0%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

30.699

8,0%

23.042

6,3%

Financiële baten

368

66

Financiële lasten

(419)

(365)

Resultaat voor belastingen

30.648

8,0%

22.743

6,2%

Belastingen

17.

(8.089)

(5.883)

Nettowinst

22.559

5,9%

16.860

4,6%

Winst per aandeel

19.

Winst per aandeel in €

1,03

0,77

Verwaterde winst per aandeel in €

1,02

0,77