Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Overige gegevens

 • Gebeurtenissen na balansdatum

  In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.

 • Winstbestemming

  Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

  Ter zake van de belangrijkste van toepassing zijnde bepalingen met betrekking tot de winstbestemming is in artikel 34 van de statuten het navolgende opgenomen:

  Lid 1

  Jaarlijks wordt door de Directie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld welk deel van de winst (het positieve saldo van de winst-en-verliesrekening) wordt gereserveerd.

  Lid 2

  De winst na reservering volgens het voorgaande lid staat ter beschikking van de algemene vergadering.

  Bestemming van het resultaat

  2015

  De winst over het jaar bedraagt

  22.559

  Interim-dividend

  (8.563)

  Toevoeging reserves1

  (3.457)

  Voor uitkering beschikbaar

  10.539

  1. 1 Op basis van het saldo van uitstaande en ingekochte aandelen per 31 december 2015.

  Het voorstel winstbestemming is niet in de balans verwerkt.

 • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant