Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Toelichting vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

 • Algemeen

  De statutaire zetel van Beter Bed Holding N.V. is Linie 27 te Uden. De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld op basis van Titel 9, Boek 2 BW, waarbij gebruik wordt gemaakt van de IFRS-grondslagen zoals aanvaard binnen de Europese Unie en toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, berekend volgens de bij Beter Bed Holding N.V. gehanteerde grondslagen. Bij een negatieve waarde van een deelneming wordt ten behoeve van de waardering van deze deelneming respectievelijk eerst de deelneming afgewaardeerd, dan een afwaardering getroffen op de vorderingen op deze deelneming voor zover deze een uitbreiding zijn van de netto-investering in de deelneming en vervolgens een voorziening gevormd.

  Bij Beter Bed Holding N.V. waren in 2015 gemiddeld 7 werknemers (FTE) in dienst (2014: 5).

  De vennootschappelijke jaarrekening luidt in euro’s en alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen (€ 000) tenzij anders vermeld. Onder toepassing van artikel 402, Boek 2 BW is in de vennootschappelijke jaarrekening een beknopte winst-en-verliesrekening opgenomen.

  De toelichting op de bestuurdersbeloningen is opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

  De kosten in rekening gebracht voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door de controlerend accountant PwC Accountants N.V. (2014: Ernst & Young Accountants LLP) zijn tevens toegelicht in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

 • 1 Financiële vaste activa

  Hieronder zijn begrepen de deelnemingen in groepsmaatschappijen en de vorderingen op groepsmaatschappijen.

  Onder de post leningen aan deelnemingen zijn marktconforme leningen aan Beter Beheer B.V en Matratzen Concord GmbH opgenomen voor respectievelijk € 87.240, (2014 € 87.240) en € 0 (2014 € 1.000). De lening aan Beter Beheer B.V. betreft een vastrentende lening met een rentepercentage van 7% (2014: 7%). De lening aan Matratzen Concord GmbH betreft een lening met een variabele rente (Euribor plus 5%). De resterende looptijd van de lening aan Beter Beheer B.V. bedraagt drie jaar. De lening aan Matratzen Concord GmbH is in december 2015 afgelost. Er zijn geen zekerheden ten aanzien van beide leningen verstrekt. De reële waarde van de leningen is gelijk aan de nominale waarde.

  Het verloop van deze post is als volgt:

  Deelnemingen

  Leningen

  Totaal

  Saldo per 1 januari 2014

  60.543

  88.089

  148.632

  Resultaat deelnemingen 2014

  13.259

  151

  13.410

  Dividenduitkering

  (1.029)

  -

  (1.029)

  Kapitaalstorting

  48

  -

  48

  Koersresultaat

  59

  -

  59

  Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  -

  -

  Afgeloste leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  -

  -

  Fusie deelnemingen

  (1.892)

  -

  (1.892)

  Saldo per 31 december 2014

  70.988

  88.240

  159.228

  Saldo per 1 januari 2015

  70.988

  88.240

  159.228

  Resultaat deelnemingen 2015

  18.966

  -

  18.966

  Dividenduitkering

  (12.056)

  -

  (12.056)

  Kapitaalstorting

  250

  -

  250

  Koersresultaat

  283

  -

  283

  Herwaardering

  (35)

  -

  (35)

  Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  -

  -

  Afgeloste leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  (1.000)

  (1.000)

  Saldo per 31 december 2015

  78.396

  87.240

  165.636

 • 2 Vorderingen

  2015

  2014

  Groepsmaatschappijen

  545

  323

  Belastingen en premies sociale volksverzekeringen

  33

  402

  Overige vorderingen

  2.606

  2.344

  Totaal

  3.184

  3.069

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

  Beter Bed Holding maakt gebruik van een cashpoolstructuur als gevolg waarvan sprake is van minimale en zeer kortdurende rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 3 Geldmiddelen en kasequivalenten

  Deze post betreft de saldi kas en banken. Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

 • 4 Eigen vermogen

  De vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal. Ultimo 2015 zijn 21.955.562 aandelen geplaatst en volgestort (2014: 21.905.562).

  Er zijn geen ingekochte en nog niet ingetrokken aandelen. Voor de berekening van de winst per aandeel tellen ingekochte en niet ingetrokken aandelen niet mee.

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is toegelicht in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen. De herwaarderingsreserve betreft de wettelijke reserve voor herwaardering en heeft betrekking op bedrijfsterreinen. De reserve-omrekeningsverschillen zijn eveneens een wettelijke reserve. Beide reserves zijn niet vrij uitkeerbaar.

 • 5 Voorzieningen

  Ultimo 2015 en 2014 bestaan de voorzieningen enkel uit de voorziening deelnemingen. De voorziening deelnemingen betreft een voorziening voor deelnemingen die na saldering met de door de vennootschap verstrekte leningen een negatieve nettovermogenswaarde tonen. Het verloop van de voorzieningen in 2015 en 2014 is als volgt:

  2015

  2014

  Stand per 1 januari

  12.857

  13.208

  Resultaat deelnemingen

  986

  1.591

  Kapitaalstorting

  -

  (50)

  Fusie deelnemingen

  -

  (1.892)

  Stand per 31 december

  13.843

  12.857

 • 6 Kortlopende schulden

  De samenstelling van deze balanspost luidt:

  2015

  2014

  Kredietinstellingen

  78.334

  80.053

  Belastingen en premies sociale verzekeringen

  246

  -

  Overige schulden en overlopende passiva

  807

  918

  Totaal

  79.387

  80.971

  Beter Bed Holding maakt gebruik van een cashpoolstructuur als gevolg waarvan sprake is van minimale en zeer kortdurende rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De vennootschap vormt tezamen met de overige Nederlandse werkmaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Ieder van de werkmaatschappijen is hoofdelijk aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken werkmaatschappijen. De onderneming verrekent de vennootschapsbelasting met de betrokken werkmaatschappijen die gebaseerd is op het resultaat voor winstbelasting van de betreffende werkmaatschappij.

  Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen.  Uden, 10 maart 2016

  Directie

  Raad van Commissarissen

  A.H. Anbeek

  D.R. Goeminne

  B.F. Koops

  A.J.L. Slippens

  E.A. de Groot

  W.T.C. van der Vis