Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Externe Beoordeling

Verslaggevingsrichtlijnen

Met dit verslag rapporteert Beter Bed Holding voor de vijfde keer over haar activiteiten en vorderingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). In de stakeholdersdialoog is vastgesteld dat het verslag grotendeels voldoet aan de G4-richtlijnen.

Het verslag wordt gerapporteerd in een heldere, compacte en leesbare rapportagestructuur. Detailinformatie wordt in een uitgebreider MVO-verslag gerapporteerd. Het MVO-verslag bevat eveneens de GRI-index alsmede een lijst met gebruikte definities. Op de website www.beterbedholding.nl staan de gedragscodes van Beter Bed Holding.

Reikwijdte en afbakening van het verslag

In dit verslag over het kalenderjaar 2015 rapporteert Beter Bed Holding over alle formules in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Oostenrijk. De informatie uit België is summier. Gezien de geringe omvang van de operatie in België beschouwt MVOplossingen dit niet als materieel. De informatie over MVO in dit verslag heeft net als vorig jaar een dekkingsgraad van 99% van de totale FTE. Bij detailinformatie in het separate MVO-verslag kan afgeweken worden van deze grondslag. In dat specifieke geval wordt de afwijking van de dekkingsgraad expliciet benoemd.

Consistentie in het rapportageproces

De in dit verslag gepresenteerde cijfers zijn op basis van consistente definities tot stand gekomen en daarmee vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Deze definities worden in een separate bijlage in het MVO-verslag gerapporteerd.

De informatievoorziening vanuit de formules wordt uitgevoerd door een vast team van medewerkers. Deze consistentie heeft gezorgd voor een snellere en betere rapportage. MVOplossingen is uitermate tevreden dat alle rapporteurs, met uitzondering van Spanje, opgenomen zijn in de MVO-stuurgroep. Dit zal niet alleen de kwaliteit van de reguliere rapportage verbeteren, maar ook meer informatie opleveren over de ontwikkelingen bij de formules.

Group Controlling is nadrukkelijk betrokken geweest bij de totstandkoming van en controle op het cijfermateriaal. Hierbij heeft MVOplossingen de taak de brede stroom aan informatie te verzamelen uit het concern. De aggregaties van cijfers en de ontwikkeling van getallen zijn besproken met en gecontroleerd door Group Controlling.

Conclusie

Beter Bed Holding heeft in 2014 met de uitvoering van de stakeholderdialoog een grote stap voorwaarts gezet. De uitkomsten van de dialoog hebben bevestigd dat de gekozen rapportagestructuur en de selectie van onderwerpen correct is. In 2015 is MVO verder geïnstitutionaliseerd binnen de Beter Bed Holding-organisatie.

Wat gaat goed

  • In dit jaarverslag worden het beleid en de ontwikkelingen gekoppeld aan belangrijke trends in MVO, zoals de klimaatconferentie in Parijs en het Rapport Ambitie 2020 van MVO Nederland.
  • Initiatieven komen in toenemende mate 'bottom up' vanuit de formules. Een voorbeeld daarvan is het besluit om de Duitse winkels vanaf oktober van groene stroom te voorzien.
  • Er zijn enkele grafieken aan het jaarverslag toegevoegd, wat helpt de ontwikkeling over de jaren heen beter te interpreteren.
  • De uitvoering van de stakeholdersdialoog heeft helder gemaakt dat zowel de rapportagestrategie als de selectie van onderwerpen conform de verwachtingen is.
  • De heldere en consistente taakverdeling tussen de Group Controlling-staf en MVOplossingen zorgt ervoor dat de kwaliteit van informatie wederom verbeterd is.

Wat zijn de te nemen stappen:

  • Enkele standaardindicatoren zijn niet gerapporteerd, wat wel verwacht wordt van een rapportage conform G4 op het niveau CORE.
  • De MVO-stuurgroep is in november voor het eerst bijeengekomen. Daardoor heeft de stuurgroep nog geen stempel kunnen drukken op het dit jaarverslag, waardoor de geformuleerde doelstellingen nog niet zijn vernieuwd. MVOplossingen heeft de organisatie aanbevolen om de stuurgroep vanaf heden ieder kwartaal samen te laten komen.
  • De rapportage over klachtenprocedures en incidenten is per formule verschillend. MVOplossingen is van mening dat de MVO-stuurgroep ervoor dient te zorgen, dat dit onderwerp consistenter wordt gemanaged en gerapporteerd.

MVOplossingen is van mening dat het verslag van Beter Bed Holding een goed en accuraat beeld geeft van haar bedrijfsvoering op het gebied van MVO. Het MVO-verslag inclusief GRI-index kenmerkt zich door een hoge mate van detaillering en transparantie, die het voor stakeholders mogelijk maakt het gesprek met het bedrijf op een gedegen manier aan te gaan.


Arnhem, 10 maart 2016Menno Kuiper,
Specialist in communicatie over MVO in jaarverslagen van het adviesbureau MVOplossingen