Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Milieu

Het verminderen van de ecologische voetafdruk is één van de speerpunten van het MVO-beleid van Beter Bed Holding en betreft een breed spectrum: energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot, minder verpakkingsmateriaal, minder milieubelastende stoffen in de verkochte producten en bevordering van de circulaire economie.

In aansluiting op de ambities geformuleerd op de klimaattop in Parijs en het Ambitierapport 2020 van MVO Nederland, zal in dit jaarverslag uitgebreid aandacht worden geschonken aan de thema’s 'energie en klimaat' en de 'circulaire economie'.

De ecologische voetafdruk van Beter Bed Holding

De organisatie is zich al jaren bewust dat de ecologische voetafdruk van Beter Bed Holding bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Beter Bed Holding maakt er al jaren met succes werk van om de ecologische voetafdruk te verminderen. In 2015 heeft een energie-audit plaatsgevonden bij Matratzen Concord in Duitsland. Lessen uit deze audit zullen worden doorgevoerd in de rest van de organisatie. Na implementatie van de lessons learned zullen in de overige bedrijfsonderdelen deze audits uitgevoerd worden.

Elektriciteit


Het Europees Parlement heeft als doel gesteld dat in 2030 30% van de energie opgewekt wordt door middel van duurzame energiebronnen. In oktober 2015 is Matratzen Concord in Duitsland overgestapt op groene stroom. Aangezien Duitsland voor bijna 70% bijdraagt aan het energieverbruik van de organisatie, wordt het door het Europees Parlement gestelde doel ruimschoots gehaald.

Het elektriciteitsverbruik vertoont al jaren een dalende trend als gevolg van tal van energiebesparende maatregelen. Het verbruik is uitgekomen op 29.000 megawattuur (MWh), dit is 85% van de 34.200 MWh in 2010. Een belangrijke bijdrage aan de besparing is toe te schrijven aan de verbouwing van de winkels van Beter Bed Nederland in 2015. Tijdens de verbouwing zijn energiebesparingsmaatregelen getroffen, zoals het plaatsen van tijdschakelaars in de winkels en slimme energiemeters die centraal kunnen worden beheerd. De organisatie heeft in het afgelopen jaar het energieverbruik in Nederland met 1.600 megawatt kunnen terugdringen.

Een belangrijk cijfer is het relatieve elektriciteitsverbruik per m2 winkeloppervlak. Sinds 2010 is het verbruik van elektriciteit per m2 met 16% teruggedrongen van 87,5 kWh tot 73,3 kWh.

Aardgas


Een andere relevante energiebron is aardgas. Dit wordt gebruikt voor het verwarmen van de winkels en de kantoren. De afgelopen jaren is gebleken, dat het verbruik van aardgas voornamelijk afhankelijk is van de weersomstandigheden en dat de organisatie de ontwikkeling van het verbruik slechts in beperkte mate kan beïnvloeden. Het gasverbruik is in 2015 gelijk gebleven op 3,2 miljoen m3, dit is 91% van het verbruik in 2010. Belangrijker is dat het relatieve aardgasverbruik per m2 winkeloppervlak sinds 2010 met 11% is teruggedrongen tot 8,1 m3.

De CO2-voetafdruk

Tijdens de klimaattop in Parijs hebben de politieke leiders in mondiaal verband de afspraak gemaakt, dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% teruggedrongen moet zijn. Daarbij hebben regeringsleiders en de Verenigde Naties aangegeven dat juist het bedrijfsleven een belangrijke taak heeft om deze doelen te halen.

In 2015 is de CO2-uitstoot uitgekomen op 19.964 ton; een daling ten opzichte van 2014 van ruim 11%. De daling wordt met name bereikt door de inspanningen op het gebied van elektriciteit. De voornaamste bijdrage wordt geleverd door Matratzen Concord dat in Duitsland in oktober 2015 is overgestapt op groene stroom als gevolg waarvan de CO2-uitstoot daalt met 24% in Duitsland. De tweede belangrijke bijdrage wordt geleverd door Beter Bed Nederland, waar de uitstoot in 2015 in de winkels teruggedrongen is met 574 ton als gevolg van de eerder genoemde verbouwingen.

CO2-uitstoot

2015

2014

2013

2012

Aardgas

6.087

6.090

7.935

7.013

Stookolie

1.638

1.703

2.055

2.007

Diesel

1.275

1.361

1.261

1.389

Elektriciteit

9.153

11.741

12.066

12.731

Vliegverkeer

38

29

24

35

Woon-werkverkeer

1.773

1.672

1.704

1.823

Totaal

19.964

22.596

25.045

24.998

De precieze cijfers van de CO2-uitstoot en de onderverdeling per energie bron worden gerapporteerd in het separate MVO-verslag bij de indicatoren EN15 tot 21 van de GRI-index.

De relatieve CO2-uitstoot per vierkante meter vloeroppervlak is met 19% gedaald ten opzichte van basisjaar 2010.

Materialen en circulaire economie

De circulaire economie is een onderwerp dat hoog op de agenda van Beter Bed Holding staat. Het is echter een thema waarop niet snel succes te melden zal zijn. Matrassen in de ‘mainstream’-markt worden gemaakt op basis van chemische producten en op aardoliebasis. Daarnaast vindt de inzameling van matrassen lokaal en per land op geheel verschillende manieren plaats. Dat maakt het voor de organisatie lastig een stempel te drukken op de retourstroom van matrassen en ander slaapmeubilair.

De belangrijkste stap die gezet dient te worden is het uitfaseren van de schadelijkste grondstoffen. Beter Bed Holding voert continu gesprekken met haar strategische leveranciers om de matrassen minder belastend te maken voor het milieu. In de komende periode zal de organisatie zelf nadrukkelijk aangeven welke stoffen met welke prioriteit vervangen dienen te worden door milieuvriendelijke componenten.

De totale hoeveelheid afval is in het afgelopen jaar met 18% gedaald tot 3.800 ton. De daling is het gevolg van de relatief grote hoeveelheid afval in het voorgaande jaar, waarbij veel winkelverbouwingen hebben plaats gevonden bij Beter Bed. De cijfers passen in de trend: sinds 2010 is de hoeveelheid afval verminderd met 35%. De doelstelling om in Nederland alle verpakkingsmaterialen na levering mee terug te nemen, te scheiden en te hergebruiken, is ook in 2015 gehaald. Om een betere bijdrage te leveren aan de circulaire economie, zal de organisatie in gesprek blijven met haar afvalverwerkers en leveranciers om een oplossing te vinden waarbij gebruikte matrassen verwerkt kunnen worden in nieuwe producten.