Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Toelichting geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

in duizend €, tenzij anders vermeld

 • 1 Materiële vaste activa

  Bedrijfs- terreinen

  Bedrijfs- gebouwen

  Andere vaste bedrijfs- middelen

  Totaal

  Boekwaarde 1 januari 2014

  5.460

  3.515

  16.616

  25.591

  Investeringen

  -

  79

  11.293

  11.372

  Valutacorrecties

  -

  -

  17

  17

  Desinvesteringen

  -

  -

  (1.002)

  (1.002)

  Afschrijvingen

  -

  (354)

  (6.735)

  (7.089)

  Boekwaarde 31 december 2014

  5.460

  3.240

  20.189

  28.889

  Cumulatieve afschrijvingen

  -

  5.953

  72.550

  78.503

  Cumulatieve herwaardering

  (3.797)

  -

  -

  (3.797)

  Aanschaffingsprijs

  1.663

  9.193

  92.739

  103.595

  Boekwaarde 1 januari 2015

  5.460

  3.240

  20.189

  28.889

  Investeringen

  1.719

  1.149

  11.725

  14.593

  Herwaardering

  (47)

  -

  -

  (47)

  Valutacorrecties

  -

  -

  82

  82

  Desinvesteringen

  -

  -

  (591)

  (591)

  Afschrijvingen

  -

  (390)

  (8.016)

  (8.406)

  Boekwaarde 31 december 2015

  7.132

  3.999

  23.389

  34.520

  Cumulatieve afschrijvingen

  -

  6.343

  70.314

  76.657

  Cumulatieve herwaardering

  (3.750)

  -

  -

  (3.750)

  Aanschaffingsprijs

  3.382

  10.342

  93.703

  107.427

  De investeringen in bedrijfsterreinen en grotendeels de investeringen in bedrijfsgebouwen hebben betrekking op de aankoop van het distributiecentrum te Nieuw-Vennep dat voorheen werd gehuurd.

  De (terugname van de) herwaardering van € 47 heeft betrekking op de bedrijfsterreinen gelegen te Uden, Nieuw-Vennep en Hoogeveen, alsmede op de waarde van de grond van de winkelpanden die in eigendom zijn. Deze winkelpanden zijn gelegen in Elst, Den Helder, ’s Hertogenbosch en Uden. De terreinen behorende bij de winkelpanden zijn op 30 juni 2015 getaxeerd en de grond behorende bij de distributiecentra te Uden en Hoogeveen zijn op 25 november 2015 getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De taxatie van de het distributiecentrum te Nieuw-Vennep is op 25 juli 2014 door een onafhankelijke taxateur uitgevoerd. De taxaties zijn met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode uitgevoerd.

  Als gevolg van de aanpassing van de Beter Bed en een deel van de Matratzen Concord winkels naar de hernieuwde uitstraling en het nieuwe logo heeft een desinvestering met een boekwaarde van € 591 plaatsgevonden; de aanschafwaarde van deze andere vaste bedrijfsmiddelen bedroeg € 11.099.

  De materiële vaste activa zijn bedoeld voor eigen gebruik.

 • 2 Immateriële vaste activa

  2015

  2014

  Boekwaarde 1 januari

  3.517

  2.833

  Investeringen

  1.370

  1.839

  Valutacorrecties

  9

  -

  Desinvestering

  -

  (2)

  Afschrijvingen

  (1.419)

  (1.153)

  Boekwaarde 31 december

  3.477

  3.517

  Cumulatieve afschrijvingen

  6.260

  4.839

  Aanschaffingsprijs

  9.737

  8.356

  De immateriële bedrijfsmiddelen bestaan hoofdzakelijk uit licenties en software.

 • 3 Financiële vaste activa

  De financiële vaste activa bestaan enerzijds uit langlopende vorderingen van € 395 (2014: € 271) en anderzijds uit uitgestelde belastingvorderingen van € 1.185 (2014: € 497).

  De langlopende vorderingen betreffen waarborgsommen ten behoeve van de huurovereenkomsten van winkels. Deze worden gerubriceerd onder de financiële vaste activa vanwege het langlopende karakter van deze vorderingen.

  De uitgestelde belastingvorderingen aan het einde van het verslagjaar worden als volgt nader gespecificeerd:

  2015

  2014

  Compensabele verliezen

  632

  31

  Verschil fiscale en commerciële waardering (im)materiële vaste activa

  291

  323

  Verschil fiscale en commerciële waardering pensioen

  251

  141

  Verschil fiscale en commerciële waardering voorraad

  11

  2

  Stand per 31 december

  1.185

  497

  Ultimo 2015 is een belastingvordering opgenomen onder de financiële vaste activa van € 632 (2014: € 31) uit hoofde van toekomstige verliescompensatie. Deze vordering is ontstaan bij de overname van BettenMax. BettenMax beschikte op het moment van overname over niet-geactiveerde fiscaal compensabele verliezen. Omdat Beter Bed Holding op basis van de huidige inzichten verwacht deze fiscale verliezen binnen vijf jaar te kunnen compenseren, zijn deze volledig geactiveerd.

  Een bedrag van € 8.824 (2014: € 7.623) aan te compenseren verliezen is niet verantwoord in de balans. Beter Bed Holding heeft als beleid dat fiscaal compensabele verliezen alleen worden geactiveerd indien er op basis van een onderbouwde prognose van de fiscale resultaten binnen vijf jaar redelijke compensatiemogelijkheden te verwachten zijn. Compensatie van deze verliezen is op basis van de huidige inzichten onvoldoende waarschijnlijk. Deze fiscaal compensabele verliezen hebben de volgende looptijd:

  Looptijd

  1 jaar

  -

  2 tot en met 5 jaar

  -

  6 tot en met 10 jaar

  695

  11 tot en met 15 jaar

  4.220

  Oneindig

  3.909

  Het verloop van de uitgestelde belastingvorderingen in 2015 en 2014 is als volgt:

  2015

  2014

  Stand per 1 januari

  497

  549

  Via winst-en-verliesrekening

  (70)

  (52)

  Via overname deelneming

  758

  -

  Vanuit eigen vermogen

  -

  -

  Stand per 31 december

  1.185

  497

 • 4 Voorraden

  Deze post bestaat uit winkelvoorraad € 50.962 (2014: € 47.923) en magazijnvoorraad € 6.964 (2014: € 5.558). De in deze post opgenomen afwaardering in verband met mogelijke incourantheid kan als volgt worden gespecificeerd:

  2015

  2014

  Stand per 1 januari

  1.673

  2.357

  Toevoegingen

  806

  82

  Onttrekkingen

  (846)

  (766)

  Stand per 31 december

  1.633

  1.673

  Gezien de hoogte van de brutomarge, de omloopsnelheden en het feit dat het over het algemeen weinig trendgevoelige producten zijn, is het risico op incourantheid van de voorraad relatief laag. Bij de uitverkoop van incourante voorraden worden doorgaans prijzen gerealiseerd die boven de kostprijs liggen.

  De voorziening voor incourante voorraden bestaat met name uit retouren die niet aan de leverancier kunnen worden geretourneerd, beschadigde producten, showroomvoorraad, producten die uit het assortiment gaan en producten met een zeer lage omloopsnelheid. Bij ieder van deze categorieën wordt een inschatting gemaakt van de directe opbrengstwaarde. Indien de boekwaarde hoger ligt dan de directe opbrengstwaarde wordt de voorraad voor dit verschil afgewaardeerd.

  De totale boekwaarde van de voorraad waarover een risico van incourantheid wordt gelopen, bedraagt € 3.240 (2014: € 3.616). De directe opbrengstwaarde van deze voorraad bedraagt € 1.607 (2014: € 1.943). Daarmee bedraagt het percentage van voorraad waarover een risico van incourantheid wordt gelopen ten opzichte van de totale voorraad 5,4% (2014: 6,6%).

 • 5 Vorderingen

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde. De verkopen in de winkels en de uitleveringen van orders worden contant afgewikkeld. De vorderingen betreffen voornamelijk groothandelsdebiteuren en vorderingen op leveranciers uit hoofde van overeengekomen bonussen.

  Vorderingen worden individueel voorzien indien er objectieve aanwijzingen zijn dat de kans op oninbaarheid groter is dan 50%. Deze inschatting wordt gemaakt aan de hand van ervaringscijfers en overige relevante informatie, zoals faillissement van de betreffende debiteur.

  Voor de groothandelsdebiteuren is een voorziening opgenomen van € 67 (2014: € 60). Dit is 47,9% (2014: 44,9%) van de vorderingen waarvan de afgesproken betalingstermijn is verstreken.

 • 6 Geldmiddelen en kasequivalenten

  Deze post betreft de saldi van kas, cheques en banken. Het bedrag is als volgt samengesteld: kasmiddelen € 301 (2014: € 260), banksaldi € 23.495 (2014: € 19.361) en gelden onderweg € 1.716 (2014: € 1.262).

 • 7 Eigen vermogen

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is weergegeven in het geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen. De onderneming heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal.

  Het verloop van het aantal geplaatste en volgestorte aandelen en het verloop van het aantal aandelen in portefeuille is als volgt:

  2015

  2014

  Geplaatste en volgestorte aandelen per 1 januari

  21.905.562

  21.805.117

  Emissie door uitoefening personeelsopties

  50.000

  100.445

  Geplaatste en volgestorte aandelen per 31 december

  21.955.562

  21.905.562

  Aandelen in portefeuille per 1 januari

  2.723

  23.805

  Inkoop gedurende het jaar

  -

  -

  (Her)uitgifte door uitoefening van opties

  (2.723)

  (21.082)

  Verkoop aandelen in portefeuille

  -

  -

  Aandelen in portefeuille per 31 december

  -

  2.723

  In totaal zijn ten behoeve van de uitoefening van personeelsopties 52.723 aandelen verkocht tegen een prijs van € 15,23 hetgeen resulteert in een toename van het eigen vermogen van € 803.

  De aandelen in portefeuille zijn niet ingetrokken en dus niet in mindering gebracht op het aantal geplaatste en volgestorte aandelen. Voor de berekening van de winst per aandeel tellen deze ingekochte aandelen niet meer mee.

  De herwaarderingsreserve heeft betrekking op bedrijfsterreinen.

  Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om een slotdividend van € 0,48 in contanten per aandeel uit te keren. Hiermee komt het totale dividend over 2015 op € 0,87 per aandeel (2014: € 0,65).

 • 8 Voorzieningen

  In 2014 is de formuleportfolio in de Benelux vereenvoudigd. De strategische focus ligt op de formules Beter Bed en Beddenreus. De exploitatie van de formules Matrassen Concord Nederland en België en Slaapgenoten is hierdoor in de loop van 2014 gestaakt.

  Voor de langlopende huurcontracten, die betrekking hebben op de winkels van deze twee formules, is een voorziening voor verlieslatende contracten gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op de huurprijs en de resterende looptijd, waarbij rekening is gehouden met een onderverhuurkans en een opslag voor servicekosten.

  De voorziening voor verlieslatende huurcontracten laat zich als volgt specificeren:

  2015

  2014

  Stand per 1 januari

  2.055

  4.542

  Toevoeging

  -

  -

  Onttrekkingen

  (714)

  (1.885)

  Vrijval

  (443)

  (602)

  Stand per 31 december

  898

  2.055

  Waarvan kortlopend (in overige schulden)

  360

  804

  Totaal voorziening verlieslatende huurcontracten

  538

  1.251

  De vrijval wordt in 2015 veroorzaakt door het vroegtijdig kunnen beëindigen c.q. afkopen van vijf huurcontracten (€ 293) alsmede een aanpassing van de onderverhuurkans (€ 150).

 • 9 Uitgestelde belastingverplichtingen

  De uitgestelde belastingverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van voorraden en vaste activa, waaronder bedrijfsterreinen, in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Deze verschillen hebben een langlopend karakter. De uitgestelde belastingverplichtingen aan het einde van het verslagjaar worden als volgt nader gespecificeerd:

  2015

  2014

  Herwaardering van bedrijfsterreinen

  937

  949

  Verschil fiscale en commerciële waardering voorraad

  699

  614

  Verschil fiscale en commerciële waardering (im)materiële vaste activa

  563

  655

  Verschil fiscale en commerciële waardering huurverplichtingen

  80

  -

  Totaal

  2.279

  2.218

  Het verloop van deze post in 2015 en 2014 is als volgt:

  2015

  2014

  Stand per 1 januari

  2.218

  2.424

  Via winst-en-verliesrekening

  73

  (206)

  Vanuit eigen vermogen

  (12)

  -

  Stand per 31 december

  2.279

  2.218

 • 10 Kortlopende verplichtingen

  De vennootschap heeft ten behoeve van de financiering van de groep rekening-courantfaciliteiten van in totaal € 41,5 miljoen beschikbaar. Verder zijn faciliteiten beschikbaar voor het verstrekken van garanties ten bedrage van € 7,3 miljoen.

  Ten behoeve van de rekening-courantfaciliteiten hebben de vennootschap en haar dochtermaatschappijen zich verbonden om hun activa niet zonder voorafgaande toestemming van de kredietverstrekkers met enig zekerheidsrecht te bezwaren.

  Onderdeel van genoemde rekening-courantfaciliteiten zijn twee gecommitteerde faciliteiten ten bedrage van € 10,0 miljoen die een looptijd hebben tot en met respectievelijk 10 juli 2020 en 15 juli 2020. Er zijn geen zekerheden verstrekt voor de gecommitteerde faciliteiten. De belangrijkste voorwaarden van de kredietfaciliteiten zijn een minimale solvabiliteit van 25% en een ratio van netto-rentedragende-schuld gedeeld door EBITDA van maximaal 2,5.

  Aan het einde van het verslagjaar werd enkel gebruikgemaakt van de rekening-courantfaciliteiten voor het verstrekken van bankgaranties voornamelijk ten behoeve van huurverplichtingen ten bedrage van € 0,5 miljoen (2014: € 0,7 miljoen). Van de faciliteiten specifiek beschikbaar voor het verstrekken van garanties was ultimo 2015 € 6,0 miljoen (2014: € 6,1 miljoen) in gebruik.

  De overige schulden laten zich als volgt specificeren:

  2015

  2014

  Aanbetalingen

  8.525

  7.532

  Reservering personeelskosten en personeelsuitkeringen

  8.146

  8.653

  Overig

  2.937

  4.013

  Totaal

  19.608

  20.198

  In de post reservering personeelskosten en personeelsuitkeringen is een pensioenverplichting opgenomen voor een voormalig werknemer. De verplichting met een omvang van € 1,4 miljoen (2014: € 1,4 miljoen) is berekend op actuariële basis.

 • 11 Financiële verplichtingen

  tot 3 maanden

  3 tot 12 maanden

  1 tot 5 jaar

  2015

  Handelsschulden

  22.903

  -

  -

  Kredietinstellingen

  -

  -

  -

  Totaal

  22.903

  -

  -

  2014

  Handelsschulden

  17.517

  -

  -

  Kredietinstellingen

  -

  -

  -

  Totaal

  17.517

  -

  -

  De marktwaarde van de financiële verplichtingen is bij benadering gelijk aan de geamortiseerde kostprijs.

 • 12 Informatie per geografisch gebied

  Omzet per land

  2015

  %

  2014

  %

  Duitsland

  222.792

  58

  213.159

  58

  Nederland

  115.254

  30

  109.203

  30

  Overige landen

  48.744

  12

  42.660

  12

  Correctie intercompany

  (1.350)

  -

  (1.069)

  -

  Totaal

  385.440

  100

  363.953

  100


  (Im)materiële vaste activa per land

  2015

  2014

  Nederland

  23.580

  19.361

  Duitsland

  10.853

  10.194

  Overige landen

  3.564

  2.851

  Totaal

  37.997

  32.406

 • 13 Personeelskosten

  In de bedrijfslasten zijn de volgende loon- en salariscomponenten opgenomen:

  2015

  2014

  Lonen en salarissen

  75.611

  74.637

  Sociale lasten

  14.106

  13.371

  Pensioenpremies

  2.267

  2.289

  Personeelsopties

  192

  (439)

  Totaal

  92.176

  89.858

  De pensioenpremies hebben vrijwel uitsluitend betrekking op toegezegde bijdrageregelingen of als zodanig aangemerkte regelingen. De kosten voor personeelsopties hebben voor € 83 betrekking op de huidige en gewezen bestuurders van de onderneming (2014: € 116 vrijval).

  Gemiddeld aantal werknemers

  Bij de in de consolidatie betrokken ondernemingen waren in 2015 gemiddeld 2.427 werknemers (FTE) in dienst (2014: 2.388):

  2015

  2014

  Duitsland

  1.560

  1.558

  Nederland

  586

  576

  Spanje

  61

  49

  Oostenrijk

  122

  117

  Zwitserland

  87

  79

  België

  11

  9

  Totaal

  2.427

  2.388

 • 14 Optieprogramma

  De opties hebben een langetermijnkarakter en kunnen worden uitgeoefend mits de resultaatdoelstelling bereikt is. Voor 2013 zijn de kosten van het optieprogramma berekend met behulp van het model van Black & Scholes. Vanaf 2013 zijn de kosten van het optieprogramma berekend met behulp van een gecombineerd model van Black & Scholes en Monte Carlo-simulaties. Hierna volgt een overzicht van de details van de verstrekte en nog uitstaande opties alsmede de gehanteerde waarden in het model van Black & Scholes.

  Vanaf de optieserie 2013 zijn de voorwaarden gewijzigd. In de eerste drie jaar na uitgifte van de toegekende opties worden telkenmale per jaar 33,3% van de opties onvoorwaardelijk indien de 'Total Shareholder Return' (TSR = koerswinst vermeerderd met het uitgekeerde dividend) van Beter Bed Holding N.V. beter is dan de 'Total Shareholder Return' van de AScX met het jaar van uitgifte als basis. Daarnaast dient de werknemer na drie jaar nog in dienst te zijn. Uitoefening van de opties kan uitsluitend geschieden na drie jaar indien voldaan wordt aan deze voorwaarden. Tot 2012 blijft het oude optiebeleid/optiecontract gelden voor de reeds toegekende opties.

  Vanaf de 2013-serie betekent dit dat bij de berekening wordt uitgegaan van drie verschillende Black & Scholes-waarden, risicovrije rentevoeten en volatiliteitpercentages. De bandbreedte van deze percentages zijn opgenomen in onderstaande tabel.

  2015

  2014

  2013

  2011

  2010

  Aantal verstrekt

  186.000

  166.700

  166.500

  218.000

  218.000

  waarvan A.H. Anbeek

  50.000

  40.000

  50.000

  50.000

  50.000

  waarvan B.F. Koops

  40.000

  32.000

  -

  -

  -

  Aantal uitstaand

  186.000

  162.700

  50.500

  158.050

  152.625

  Waarde volgens Black & Scholes

  € 2,19 - € 2,67

  € 1,78 - € 1,93

  € 1,26 - € 1,76

  € 1,58

  € 3,54

  Uitoefenen vanaf

  19-5-2018

  19-5-2017

  25-4-2016

  28-10-2013

  29-10-2012

  Uitoefenen tot en met

  19-5-2020

  19-5-2019

  25-4-2018

  28-4-2017

  29-4-2016

  Winstdoelstelling (in miljoen)

  -

  -

  € 32,0

  € 32,0

  € 32,0

  Winstdoelstelling gerealiseerd in jaar

  -

  -

  -

  -

  -

  TSR > AScX

  Nee

  Deels (33,3%)

  Nee

  -

  -

  Aandelenkoers op toekenningsdatum

  € 22,79

  € 17,37

  € 14,09

  € 14,67

  € 19,07

  Uitoefenkoers

  € 22,79

  € 17,37

  € 14,09

  € 14,67

  € 19,07

  Verwachte looptijd

  5 jaar

  5 jaar

  5 jaar

  3,8 jaar

  5,5 jaar

  Risicovrije rentevoet (%)

  0,30

  0,78 - 0,46

  0,75 - 0,48

  1,71

  2,25

  Volatiliteit (%)1

  26,58

  27,50 - 21,94

  31,93 - 30,19

  32,15

  40,40

  Dividend yield (%)

  5,40

  5,20

  5,90

  9,00

  7,35

  1. 1 De verwachte volatiliteit is gebaseerd op de eindemaandsslotkoersen over de meest recente periode met een lengte gelijk aan de verwachte looptijd met een maximum van vijf jaar.

  In 2015 zijn in totaal 52.723 opties uitgeoefend tegen een prijs van € 15,23. Dit betrof 52.723 opties uit de serie 2009. Daarnaast zijn in 2015 24.583 opties vervallen doordat een aantal optiegerechtigde medewerkers voortijdig uit dienst is gegaan. Er zijn in 2015 geen opties vervallen doordat de looptijd is verstreken. Wel is een deel van de opties komen te vervallen, doordat niet aan de vestingcondities is voldaan. Het betreft hier de serie 2013 deel II. Tot slot zijn in 2015 186.000 nieuwe opties verstrekt. Zie het overzicht uitstaande optieseries.

 • 15 Afschrijvingen

  2015

  2014

  Afschrijvingen en afwaarderingen materiële vaste activa

  8.406

  7.089

  Afschrijvingen en afwaarderingen immateriële vaste activa

  1.419

  1.153

  Totaal afschrijvingen en afwaarderingen

  9.825

  8.242  De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en zijn als volgt:

  Bedrijfsterreinen

  0%

  Bedrijfsgebouwen

  3,33%

  Andere vaste bedrijfsmiddelen

  10% tot 33%

  Software, licenties en overige

  10% tot 33%

 • 16 Overige bedrijfskosten

  De overige bedrijfskosten bestaan voor € 45,2 miljoen uit huurkosten en leasekosten (2014: € 45,6 miljoen). Het restant van deze kosten betreft voornamelijk verkoop- en distributiekosten.

 • 17 Belastingen

  Een aansluiting tussen de belastingdruk en de uitkomst van de berekening van de winst voor belasting vermenigvuldigd met het lokale belastingtarief in Nederland is per 31 december 2015 en per 31 december 2014 als volgt:

  2015

  2014

  Winst voor belastingen

  30.648

  22.743

  Tegen het wettelijke in Nederland van toepassing zijnde tarief 25,0% (2014: 25,0%)

  7.662

  5.686

  Aanpassing winstbelasting vorige jaren

  (40)

  109

  Permanente verschillen

  (1.559)

  (1.613)

  Niet-opgenomen toekomstige verliescompensatie

  397

  407

  Realisatie niet-gewaardeerde verliezen

  -

  -

  Effect van belastingtarieven buiten Nederland

  1.629

  1.294

  Tegen een effectief belastingtarief van 26,4% (2014: 25,9%)

  8.089

  5.883

  Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  8.089

  5.883


  De belastingpost in de winst-en-verliesrekening is als volgt samengesteld:

  2015

  2014

  Belasting over lopend jaar

  7.985

  5.929

  Aanpassing winstbelasting vorige jaren

  (40)

  109

  Tijdelijke verschillen

  (14)

  (208)

  Realisatie verliescompensatie

  158

  53

  Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  8.089

  5.883

 • 18 Bezoldiging bestuurders en commissarissen

  De bezoldiging van bestuurders in 2015 en 2014 is als volgt:

  A.H. Anbeek

  B.F. Koops

  Totaal

  2015

  2014

  2015

  2014

  2015

  2014

  Salaris

  350

  323

  250

  200

  600

  523

  Variabele beloning

  180

  169

  91

  85

  271

  254

  Pensioen

  105

  97

  63

  50

  168

  147

  Personeelsopties

  52

  (125)

  31

  9

  83

  (116)

  Sociale lasten

  15

  9

  15

  9

  30

  18

  Leaseauto

  13

  13

  16

  16

  29

  29

  Totaal

  715

  486

  466

  369

  1.181

  855

  De variabele beloningen hebben betrekking op het jaar waaronder ze zijn gerubriceerd en zijn opgenomen in de kosten van dat jaar. Bij de Directievoorzitter geldt dat de variabele beloning voor 50% afhankelijk is van het behalen van kwantitatieve doelstellingen en voor 50% afhankelijk is van het behalen van kwalitatieve doelen. Bij de Financieel Directeur is 40% van de variabele beloning afhankelijk van het behalen van kwantitatieve resultaten, de resterende 60% is afhankelijk van het bereiken van kwalitatieve doelen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het remuneratierapport.


  De bij de personeelsopties vermelde kosten betreffen de in dat jaar in de winst-en-verliesrekening verantwoorde bedragen.

  De bezoldiging van commissarissen in 2015 en 2014 is als volgt:

  2015

  2014

  D.R. Goeminne

  40

  37

  A.J.L. Slippens

  26

  23

  E.A. de Groot 

  30

  27

  W.T.C. van der Vis

  30

  27

  Totaal

  126

  114

  Leden van de Directie en de Raad van Commissarissen hebben noch aandelen noch uitoefenbare opties op aandelen Beter Bed Holding N.V.

 • 19 Winst per aandeel

  De nettowinst van € 22,6 miljoen gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 21.947.224 betekent een winst per aandeel van € 1,03 in het verslagjaar. Als gevolg van de uitstaande optieseries is het aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel gelijk aan 22.053.956. Dit resulteert in een verwaterde winst per aandeel van € 1,02.

 • 20 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De onderneming is langlopende huur- en leaseverplichtingen aangegaan inzake bedrijfspanden en overige bedrijfsmiddelen. Op balansdatum kan de minimale verplichting als volgt worden weergegeven:

  Looptijd

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  na 2020

  Huurovereenkomsten

  39.291

  25.773

  15.974

  9.797

  5.802

  1.388

  Leaseovereenkomsten

  2.022

  1.395

  914

  553

  312

  283

  Totaal

  41.313

  27.168

  16.888

  10.350

  6.114

  1.671

  Voor de Beter Bed-formule zijn de huurovereenkomsten voor bedrijfspanden voornamelijk langlopend (vijf tot tien jaar) met mogelijkheid tot verlenging. De huurovereenkomsten voor de Matratzen Concord-formule worden merendeels voor een termijn van vijf tot tien jaar aangegaan, waarbij een clausule wordt opgenomen dat de overeenkomst gedurende de eerste twee jaar kosteloos kan worden beëindigd.

  In het verslagjaar is een bedrag van € 42,6 miljoen (2014: € 43,1 miljoen) verwerkt in de winst-en-verliesrekening uit hoofde van huurovereenkomsten onroerend goed en een bedrag van € 2,6 miljoen (2014: € 2,5 miljoen) uit hoofde van leaseovereenkomsten overige bedrijfsmiddelen.

  Het Bedrijfstakpensioenfonds Wonen heeft een geschatte dekkingsgraad van 98,6% per ultimo 2015 (ultimo 2014: 111,2%). Per 31 december 2015 heeft de onderneming geen additionele verplichting.

 • 21 Kosten controle jaarrekening

  De kosten in rekening gebracht voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door de controlerend accountant PwC Accountants N.V. (2014: Ernst & Young Accountants LLP) bedragen:

  2015

  2014

  Controle van de jaarrekening

  205

  207

  Andere niet-controleopdrachten

  -

  16

  Totaal

  205

  223

  De kosten voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door PwC Accountants N.V. in Nederland bedragen €104.

  De andere niet-controleopdracht in 2014 betreft de beoordeling van de halfjaarcijfers.

 • 22 Verbonden partijen

  De in het hoofdstuk grondslagen van consolidatie vermelde vennootschappen zijn betrokken in de consolidatie van Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen.

  Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven ten behoeve van uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen. Op grond van deze garantieverklaringen is door deze groepsmaatschappijen gebruikgemaakt van de ontheffingsmogelijkheden, zoals vermeld in artikel 403 lid 1 en 3 van Titel 9 Boek 2 BW.

  De financiële relaties tussen Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen bestaan nagenoeg geheel uit het ontvangen van dividenden en het ontvangen van rente op verstrekte leningen.

 • 23 Gebeurtenissen na balansdatum

  In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.