Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Vennootschappelijke jaarrekening

 • Vennootschappelijke balans

  Per 31 december

  in duizend € (voor verwerking voorstel winstbestemming)

  Toelichting

  2015

  2014

  Vaste activa

  Materiële vaste activa

  1

  3

  Immateriële vaste activa

  155

  154

  Financiële vaste activa

  1.

  165.636

  159.228

  Totaal vaste activa

  165.792

  159.385

  Vlottende activa

  Vorderingen

  2.

  3.184

  3.069

  Geldmiddelen en kasequivalenten

  3.

  4

  9

  Totaal vlottende activa

  3.188

  3.078

  Totaal activa

  168.980

  162.463  in duizend € (voor verwerking voorstel winstbestemming)

  Toelichting

  2015

  2014

  Eigen vermogen

  4.

  Geplaatst kapitaal

  439

  438

  Agioreserve

  18.434

  17.673

  Reserve omrekeningsverschillen

  1.097

  814

  Herwaarderingsreserve

  2.812

  2.847

  Overige reserves

  30.409

  30.003

  Onverdeelde winst

  22.559

  16.860

  Totaal eigen vermogen

  75.750

  68.635

  Verplichtingen

  Voorzieningen

  5.

  13.843

  12.857

  Kortlopende schulden

  6.

  79.387

  80.971

  Totaal verplichtingen

  93.230

  93.828

  Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  168.980

  162.463

 • Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

  in duizend €

  2015

  2014

  Resultaat deelnemingen na belastingen

  17.980

  11.819

  Overige baten en lasten

  4.579

  5.041

  Nettowinst

  22.559

  16.860