Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Medewerkers

Trots op ons personeel

De medewerkers zijn het visitekaartje van het bedrijf. Zij zorgen niet alleen voor een eerlijke dienstverlening maar ook voor een prettige winkelomgeving. De formule Matratzen Concord heeft er mede daarom voor gekozen haar medewerkers uit te nodigen, te figureren in de marketingcampagnes.

Kwaliteit van onze medewerkers

Om de kwaliteit van de medewerkers te waarborgen, vinden jaarlijks beoordelings- en functioneringsgesprekken plaats. Training en opleiding vindt gestructureerd plaats; in 2015 is in Nederland training ‘on the job’ met elektronische ondersteuning (e-learning en e-training) ingevoerd voor de medewerkers in de winkels en in de logistiek.

In 2014 is door Effectory de medewerkerstevredenheid bij Beter Bed Nederland onderzocht. Met een score van 7,4 eindigde Beter Bed op de derde plek in de sector Retail en mocht zich hiermee in 2015 ‘Beste Werkgever’ noemen. Beter Bed Holding is van plan dit onderzoek eenmaal per twee jaar te laten plaatsvinden.

Veiligheid en gezondheid medewerkers

De onderneming hecht veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers. Gezien de aard van de beroepsrisico's wordt speciale aandacht besteed aan de medewerkers die voor de logistieke afhandeling zorgen. Dit is de reden waarom in 2015 in Nederland steekproefsgewijs de distributiecentra en laadruimtes van de vrachtauto’s opnieuw op schadelijke stoffen zijn getest. Conform verwachting en tot tevredenheid van Beter Bed Holding zijn er wederom geen schadelijke stoffen geconstateerd.

In 2015 is het ziekteverzuim gestegen. De stijging van het aantal verzuimdagen als gevolg van ziekte heeft voornamelijk in Duitsland plaatsgevonden, als gevolg van een wijd verspreid griepvirus. Het aandeel langdurig zieken is licht gestegen. Het beleid is erop gericht het werkgerelateerd verzuim verder terug te dringen door intensievere begeleiding van de betrokken medewerkers.

Diversiteit

Diversiteit in de samenstelling van (management)teams is een grote wens van Beter Bed Holding. Beter Bed Holding is van mening dat vrouwen de doorslaggevende stem hebben bij aankoopbeslissingen. De onderneming heeft in 2014 het Charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend. Dit initiatief is een code met heldere afspraken en een publiek commitment voor het realiseren van diversiteit in de top van de onderneming.

In het vorig jaarverslag heeft de organisatie aangegeven dat het extra inspanningen zal verrichten om het aantal vrouwen in managementposities te vergroten. Als resultaat is het aantal vrouwelijke managers in 2015 gestegen van 27 naar 32 (+19%). In Duitsland is een vrouwelijke marketingmanager toegetreden tot het managementteam. Daarnaast zijn er in Duitsland drie vrouwen aan het verkoopmanagement toegevoegd.